CALL: 7395923643
Residential, Commercial and Industrial Solar Power Plants.
From 1 kW to 100 MW
குடியிருப்பு, வணிக மற்றும் தொழில்துறை சூரிய நிறுவல்
Get FREE Consultation and Quotation from One of the Top Solar Product Dealers and Installers in Tamilnadu. 
 •  FREE Solar Consultation
 •   On-Site Visit and Evaluation 
 •   Rooftop Shade and Area Analysis 
 •   Energy Consumption and Demand Analysis 
 •   Doubts Clarification and Goal Setting 
 •   Quotation Preparation
ENQUIRY FORM
Please Submit The Form Below or Call Now and Get Your Solar Installation Cost Quotation From Sai Solar!
இலவச ஆலோசனை மற்றும் விரிவான விலை அறிக்கை பெற கீழே உள்ள படிவத்தை சமர்ப்பிக்கவும்.
Name / பெயர்
Phone Number / தொலைபேசி எண்
Email ID / மின்னஞ்சல் முகவரி
100% Privacy Guaranteed. 
 • 100% FREE No Obligation Consultation and Quotation
 • Fully Insured Workers and Installers
 • We Work with All Buildings Large and Small 
 • We Have Flexible Payment Plans To Accommodate You
 • Serving the Whole State of Tamilnadu. 
OUR SERVICES
எங்கள் சேவைகள்
RESIDENTIAL SOLAR PV INSTALLATION
குடியிருப்பு சூரிய நிறுவல்
COMMERCIAL SOLAR PV INSTALLATION
வணிக சூரிய நிறுவல்
INDUSTRIAL SOLAR PV INSTALLATION
தொழில்துறை சூரிய நிறுவல்
SOLAR WATER PUMPS
சூரிய நீர் பம்புகள்
SOLAR STREET LIGHTS
சூரிய தெரு விளக்குகள்
SOLAR WATER HEATERS
சூரிய நீர் ஹீட்டர்கள்
SOLAR PV REPAIR AND MAINTENANCE
பழுது மற்றும் பராமரிப்பு
SOLAR PANELS, BATTERIES AND INVERTERS
சூரிய மின்கலங்கள் மற்றும் இன்வெர்ட்டர்கள்
SCHOOLS AND COLLEGES SOLAR INSTALLATION
பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு சூரிய நிறுவல்
SOME PREVIOUS PROJECTS
சில முந்தைய நிறுவல்கள்
1 kW off-grid
Residence in Paris, Chennai
Ministry of Economics
45 kW on-grid
Guindy, Chennai
Kothaguda, Hyderabad, Telangana
8 MW Power Plant
Govt Hospital
Chennai Harbour
50 kW on-grid
Kayathar, Tirunelveli, Tamilnadu
8.3 MW on-grid
200 LPD Water Heater
Selaiyur, Chennai
100 LPD Water Heater
Madipakkam, Chennai
Sayalgudi, Tamilnadu
2.8 MW Power Plant
Chennai Harbour
400 kW on-grid
D.J.Vaishnava College, Chennai
20 kW on-grid
Vyasarpadi, Chennai
1 kW on-grid
Chengalpattu, Tamilnadu
2 kW off-grid
WHY SHOULD YOU GO SOLAR ?


SAY GOODBYE TO CRAZY ELECTRIC BILLS

Solar panels on your roof have the power to greatly reduce or even totally eliminate your monthly electric bill. Most of our residential customers save 40% or more of their monthly electric bill.


IT'S GOOD FOR THE ENVIRONMENT

Unlike conventional electricity, solar energy does not pollute. Lower your carbon footprint and gain peace of mind from knowing you’re doing the right thing for the earth.
GET COOL SUBSIDIES, TAX INCENTIVES AND BENEFITS

In order to encourage more consumers to go solar, the government offers great tax incentives. By having a solar system installed, you could be eligible for a 30% subsidy or a depreciation tax credit.


INCREASE THE PROPERTY VALUE

Solar panels can more than pay for themselves by increasing the value of your home. Solar panels will make your home more attractive to future home buyers.
 HELP CREATE JOBS

By going solar, you are helping contribute to solar industry job creation. You not only help create quality high paying jobs, you also boost the local and global clean energy economy. PROTECT YOUR ROOF

Solar panels can help protect your roof from harsh weather, saving you money in roof repairs and helping your roof to last longer.

ESCAPE RISING ELECTRIC BILLS

It seems that electric bills are always going up, sometimes in an unpredictably dramatic fashion. Your solar system comes with stable, manageable payment plans- no surprises here!
GREAT ENERGY SECURITY

No more worries about storms or hurricanes bringing about power outages. With rooftop solar, your residence or business can benefit from energy security and a peace of mind knowing your lights will be on no matter what. BE A TRENDSETTER, A ROLE MODEL

In a few years, solar will be everywhere. Right now the leaders and early adopters are crucial in setting a good example to show their friends and neighbours the right way to do things. 

WHY SHOULD YOU CHOOSE US ?


EVERYTHING UNDER ONE ROOF

From inspection to installation, from repairs to replacement, we are your one stop shop to get everything done.


CONVENIENT LOCATIONS 

Several locations spread across the country to get to you faster where ever you are and to serve you better. TOP RATED TEAM

We have assembled an A-Team that is ready to give the best installation experience.CONVENIENT HOURS

Upon request, we offer extended hours on both weekdays and weekends to better meet your emergency needs and busy schedule.
MOST SIZES AND BUDGETS ACCEPTED

We accept nearly all sizes of installation from 1kW all the way to 100MWs! Call or submit your needs to get a detailed cost quotation that no one can beat!


STATE OF THE ART TECHNOLOGY

We update our business with state-of-the-art technology and tools available on the market to serve you better. 
PEACE OF MIND

Enjoy a streamlined service from start to the finish that work with or without your intervention.
FINANCING OPTIONS

Need help with your payments? We have solutions that can work with any budget. We have plenty of attractive government funded and private investor funded deals available for you to make use of. 


RECOGNISED BY GOVERNMENT

We are a proud partner, enlisted installer and vendor of various nodal government renewable energy agencies.
GO SOLAR - SAVE MONEY - SAVE THE PLANET
GET A QUOTATION IN AS LOW AS 24 HOURS! 
We Come To Your Place To Perform In-Depth Energy Analysis and Needs Evaluation to Create a Detailed Quotation for FREE!!!!
Are you interested in going solar but confused over what steps to take next?

Have You been doing some research but still haven't gotten adequate answers to your questions?

Have you contacted a solar company but was quoted excessively for installations?

Getting  Solar Panels Installed May Not Be As Overwhelming or Complicated As You May Think!
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
What size solar system do I need?
Your budget and roof size primarily decide your system size. We will discuss with you about your needs and aspirations to come up with the right system to suit your needs.
How do Solar Photovoltaic (PV) Panels Work?
Solar panels absorb the sun's energy throughout the day and convert it into direct current (DC) electricity. Most homes and businesses run on alternating current (AC) electricity, so the DC electricity is then passed through an inverter to convert it to usable AC electricity. At that point, you either use the electricity in your house or send it back to the electric grid.
Do my solar panels produce power when the sun isn’t shining? 
The amount of power your solar energy system can generate is dependent on sunlight. As a result, your solar panels will produce slightly less energy when the weather is cloudy, and no energy at night. However, because of high electricity costs and financial incentives, solar is a smart decision even if you live in a cloudy city.
Can I go off grid with solar panels?
When you install solar panels on your property, you will still be connected to the grid. This allows you to draw from the grid when your system is not producing all of the power that you need, and send power back to the grid when you produce more than you use. It is possible to go off the grid with a solar energy system that includes battery storage, but it will cost significantly more and is usually unnecessary for the majority of homeowners.
Should I still pay electricity bill if I go solar? 
Unless your solar energy system includes battery storage and you are fully off the grid, you will still receive a bill from your utility. However, you can dramatically reduce your bill, or even cut the amount you owe to zero, with a solar panel system that matches your energy use.
What are the financial benefits of solar energy?
When you install a solar energy system on your property, you save money on your electricity bills and protect yourself against rising electricity rates in the future. How much you can save depends on the utility rates and solar policies in your area, but going solar is a smart investment regardless of where you live.
What are the environmental benefits of solar energy?
Solar power, like other renewable energy resources, has many environmental and health benefits. Going solar reduces greenhouse gas emissions, which contribute to climate change, and also results in fewer air pollutants like sulfur dioxide and particulate matter, which can cause health problems.
How does solar impact my property values?
Studies have shown that homes with solar energy systems sell for more than homes without them. However, your property value will only increase if you own, rather than lease, your solar panel system. In most parts of the country, going solar will actually increase your property value more than a home renovation.
What happens when there is dust/snow/water on my solar panels?
Solar panels convert sunshine into power, so if your panels are covered in dust or snow, they can’t produce electricity. Dust, rain or snowfall generally isn’t heavy enough to cause structural issues with your panels, and since most panels are tilted at an angle the droplets will slide off. Even if they accumulate, your panels are easy to clean.
How much will solar panel maintenance cost?
Solar panel systems are made of durable tempered glass and require little to no maintenance for the 25 to 35 years that they will generate power. In most cases, you don’t even need to clean your solar panels regularly. If something does happen, most equipment manufacturers include warranties, although warranty terms depend on the company.
What are my solar financing options?
There are three solar financing options: you can purchase your system in cash, take out a solar loan from your bank to buy your system, or sign a solar lease/power purchase agreement (PPA) with your solar service provider or your electric board in case of installations of 250kW or more.  
Can I afford to go solar?
If you can afford to pay your electricity bill you can afford to go solar. Zero down solar financing options, including both solar loans and solar leases, make it easy for homeowners with good credit to start saving on their electricity bills by going solar. 
Is my roof suitable for solar panels?
Southerly-facing roofs with little to no shade and enough space to fit a solar panel system are ideal for installing solar. However, in many cases there are workarounds if your home doesn’t have the ideal solar roof. 
What size solar system should I get?
The size of your solar energy system will depend on how much electricity you use on a monthly basis, as well as the weather conditions where you live. Take a look at your past electricity bills and compare offers from licensed, pre-screened solar installers to determine the best system size for your needs.
Do I need to replace my roof before installing a solar system? 
Solar energy systems can last for 25 to 35 years, and it can be costly to remove and reinstall them if you need to replace your roof. If your roof needs maintenance in the near term, you should complete it before you finish your solar installation. One of our pre-screened solar installers will be able to tell you whether to replace your roof before going solar.
How long will my solar power system last?
In general, solar panels are very durable and capable of withstanding heavy wind, storm or rainfall. The various components of your solar power system will need to be replaced at different times, but your system should continue to generate electricity for 25 to 35 years if installed properly.
How long does it take to pay off my initial investment?
Depending on the capacity of the solar panel system you choose and the amount of rebates available, it usually pays for itself in as little as 3 years to a maximum of 5 years.
What happens if I sell my house?
If you own your solar energy system, your solar house will sell at a premium: studies have shown that solar increases property values. However, if you lease your system, that is not the case. You will need to either buy out your lease before you sell your home, or work with your leasing company to transfer the lease agreement to the home’s new owner.
CONTACT US
No.5/8, First Floor, Pillayar Kovil Street, 
Medavakkam, 
Chennai - 100.
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
PRIVACY POLICY

Your information including name, email, phone number and other personally identifiable information submitted will not be sold, shared or rented to other third party without your consent. We may use this information to send course updates and promotional offers during or after the course completion. You may opt out of receiving our communication by calling us on any of our above mentioned contact numbers or by clicking on the unsubscribe link in our emails.
Copyright © 2018 Sai Solar Systems. All Rights Reserved.